Xây dựng lăng mộ tại Vụ Bản Nam Định

Xây dựng khu lăng mộ đá tại Vụ Bản Nam Định.Khuôn viên bao gồm long đình cánh, mộ đơn giản, hàng rào đá, cuốn thư đá và đá lát nền !

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 02

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 02

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 03

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 03

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 04

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 04

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 05

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 05

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 06

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *