Lắp đặt lăng mộ đá tại Kiến Xương Thái Bình

Xây dựng lăng mộ đá tại Kiến Xương Thái Bình với lăng thờ cánh, lan can đá, cổng đá, mộ đá hai mái.

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 02

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 02

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 03

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 03

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 04

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 04

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 05

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 05

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 06

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *