Bài viết đánh dấu: lắp đặt khu lăng mộ đá tại Đồng Hới- Quảng Bình