Bài viết đánh dấu: Lư hương đá nhỏ

Lư hương đá nhỏ là loại lư hương hay đỉnh hương kích thước nhỏ đặt tại lăng mộ (trong lăng thờ chung) hoặc tại ban thờ gia đình tổ tiên, đặt trong chùa.Chúng tôi bán các loại lư hương nhỏ sơn trạm, chạm thô, trạm chênh hoặc để tự nhiên đánh bóng.

Kích thước lư hương đá phải phù hợp với không gian đặt nó.Các bạn muốn mua lư hương hay đỉnh hương đá đặt tại nhà thờ họ, chùa chiền, lăng...Read More