Chó đá LM 02

Chó đá LM 02 tượng chó bằng đá
Chó đá LM 02