Chó đá LM 03

Chó đá LM 03 xanh tự nhiên
Chó đá LM 03