Chó đá tự nhiên LM 08

Chó đá LM 08 cổ kính
Chó đá LM 08