Mộ không mái LM 52

Mộ không mái đá LM 52
Mộ không mái đá LM 52