Mộ tháp bằng đá khối LM 11

Mộ tháp đá LM 10
Mộ tháp đá LM 10