Tượng chó đá LM 04

Chó đá LM 04 xanh nguyên khối
Chó đá LM 04