Bàn thờ ngoài trời bằng đá LM 17

Cây hương đá LM 17
Cây hương đá LM 17
Cây hương đá LM 17 01
Cây hương đá LM 17 01
Cây hương đá LM 17 02
Cây hương đá LM 17 02