Chân tảng đá LM 16

Chân tảng đá LM 16 chân cột nhà gỗ
Chân tảng đá LM 16

Một số mẫu đẹp khác mời các bạn tham khảo :

Chân tảng đá LM 67 - Đá kê chân cột nhà gỗ, nhà sàn, nhà cổ đẹp
Chân tảng đá LM 67
Chân tảng đá LM 60 chân cột đẹp
Chân tảng đá LM 60
Chân tảng đá LM 55 đá kê cột đẹp, mẫu chân cột nhà đẹp bằng đá khối
Chân tảng đá LM 55
Chân tảng đá LM 35 đá tự nhiên đẹp, mẫu đá kê cột nhà thờ họ, từ đường
Chân tảng đá LM 35

Xem toàn bộ các mẫu đẹp tại địa chỉ sau : Chân đế kê cột