Chân tảng đá LM 21

Chân tảng đá LM 21 đá xanh tự nhiên
Chân tảng đá LM 21

Một số mẫu chân tảng đá đẹp khác :

Chân tảng đá LM 68 - Mẫu chân tảng đá đẹp, đá kê cột nhà đẹp
Chân tảng đá LM 68
Chân tảng đá LM 22 - Đá kê chân cột đẹp, chân cột nhà bằng đá khối
Chân tảng đá LM 22
Chân tảng đá LM 62 đá vàng Nghệ An
Chân tảng đá LM 62
Chân tảng đá LM 61 đá kê cột nhà
Chân tảng đá LM 61
Chân tảng đá LM 60 chân cột đẹp
Chân tảng đá LM 60

Xem toàn bộ các mẫu đẹp tại địa chỉ sau : Chân cột nhà gỗ