Xây dựng lăng mộ tại Vụ Bản Nam Định

Xây dựng khu lăng mộ đá tại Vụ Bản Nam Định.Khuôn viên bao gồm long đình cánh, mộ đơn giản, hàng rào đá, cuốn thư đá và đá lát nền !

Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 02
Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 02
Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 03
Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 03
Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 04
Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 04
Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 05
Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 05
Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 06
Lăng mộ Vụ Bản Nam Định 06