Lắp đặt lăng mộ đá tại Kiến Xương Thái Bình

Xây dựng lăng mộ đá tại Kiến Xương Thái Bình với lăng thờ cánh, lan can đá, cổng đá, mộ đá hai mái.

Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 02
Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 02
Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 03
Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 03
Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 04
Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 04
Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 05
Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 05
Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 06
Lăng mộ Kiến Xương Thái Bình 06